dhtml menu by Css3Menu.com

社區清潔

弱勢學童課業輔導、暑期營隊

教育訓練
95學年社區清潔 95學年學童課輔班 101年 第1次第2次第3次
96學年社區清潔 96年暑期營隊 102年
97學年社區清潔 96學年學童課輔班 104年11月(籌備中)
  97-1學童課輔班  
  97-2學童課輔班  
  98-1學童課輔班  
  98-2學童課輔班  
  100年暑期營隊  
  101年暑期營隊  
  104年暑期營隊(籌備中)